Fin Mva
Longweiler Big Bertta
22.04.2005 - 03.09.2011

Fin Mva

Funbody´s Lollipop,

24.03.2001 - 26.06.2012

Fin Mva
Longweiler Big Buster
22.04.2005 - 13.10.2012

Fin Mva

Woodhead Inspiratio,

12.01.2003 - 22.03.2013

Fin Mva

Longweiler Zany Zetor

30.04.2004 - 02.04.2015

Fin Mva

Longweiler Call Me Barbara

02.09.2007 - 17.01.2016

Fi Mva Se Mva

Longweiler Dirty Harry

18.04.2009 - 13.11.2017

Fi Mva Jv-08 V-08

Longweiler Call Me Doris

02.09.2007 - 22.05.2020